Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/10/2015 8 phút đọc

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp các loại báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Vậy báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì?

1. Đối với doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp.

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì
Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 100 quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau: “1. Báo cáo tài chính năm gồm: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN”

Như vậy doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì báo cáo tài chính năm doanh nghiệp phải nộp các mẫu biểu như sau: - Bảng cân đối kế toán mẫu số B 01-DN. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02-DN. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B 03-DN. - Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09-DN

2. Đối với doanh nghiệp theo Quyết định 48/QĐ-BTC báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3 quy định như sau:

“3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (1) Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

1.1. Báo cáo bắt buộc - Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 - DNN - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DNN - Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DNN Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau: - Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

1.2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.” Theo quy định trên đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp áp dụng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì báo cáo tài chính năm 2015 cấn nộp những tài liệu sau:

- Báo cáo bắt buộc cần phải nộp: + Bảng Cân đối kế toán mẫu số B 01 - DNN + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02 - DNN + Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09 - DNN + Bảng Cân đối tài khoản mẫu số F 01- DNN (nếu gửi cho cơ quan thuế cần có mẫu biểu này) - Báo cáo không bắt buộc phải nộp. + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03-DNN + Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015.

Đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì báo cáo tài chính phải gửi cho các cơ quan chức năng theo thời gian như sau:

- Đối với công ty Nhà nước: Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; - Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. - Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì, BCTC năm 2015 cần nộp những gì, phải nộp gì vào kỳ báo cáo năm 2015

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo