Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 04/11/2015 10 phút đọc

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế để thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 là khi nào? Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế vào thời điểm nào?

1. Doanh nghiệp nào phải nộp báo cáo tài chính năm 2015.

thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh-nam-2015

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 99 quy định như sau: “1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ. …. 4. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.”

Do đó theo quy định trên thì: - Tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế phải lập báo cáo tài chính năm. - Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ. - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đặc thù phải tuân thủ theo quy định của ngành.

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 109 quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2015 như sau + Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

- Đối với các loại doanh nghiệp khác: Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 như sau

+ Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

3. Nơi nộp báo cáo tài chính năm 2015.

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, thống kê như theo quy định tại Điều 103, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nơi nộp báo cáo tài chính như sau:

Nơi nhận báo cáo
CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế (2) Cơ quan Thống kê DN cấp trên (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
3. Các loại doanh nghiệp khác Năm x x x x

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). + Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm). + Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

- Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương.

- Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

- Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

- Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định.

- Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

Từ khóa: thời hạn nộp báo cáo tài chính, thời hạn nộp bctc, thời hạn nộp bctc năm 2015.

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phát hành cổ phiếu đối với công ty cổ phần

Phát hành cổ phiếu đối với công ty cổ phần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo