Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 4 phút đọc

Trong trường hợp, người bán thực hiện thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì người mua sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và trả lời câu hỏi như sau

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế
Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Theo Công văn 4073/TCT-KK của tổng cục thuế Ngày 02 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về vấn đề kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014, Cách kê khai điều chỉnh được quy định như sau:

Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39

"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bản và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng vãn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hỏa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điểu chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., kỷ hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điểu chỉnh doanh sổ mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm(-). "

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219

"Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khẩu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện sổ thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khẩu trừ bị sai sót thì được kê khai, khẩu trừ bổ sung trước khỉ cơ quan thuế, cơ quan có thấm qưyền công bổ quyết định kiếm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

Theo đó, nếu doanh nghiệp người bán thực hiện chuyển đổi hương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì người mua sẽ không được kê khai điều chỉnh phần thuế GTGT điều chỉnh khi người bán chuyển đổi phương pháp mà phải hạch toán phần thuế đó vào chi phí để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Công Văn 4073/TCT-KK

Toàn bộ nội dung Công Văn 4073/TCT-KK
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo