Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/01/2016 3 phút đọc

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin công ty thì có thể sử dụng được hóa đơn cũ không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty đối với các doanh nghiệp như sau:

Quy định Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty

Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

"Đôi với các sô hoá đơn đã thực hiện thông bảo phát hành nhưng chưa sử dụng hêt có in săn tên, địa chi trên tờ hoả đơn, khỉ có sư thay đổi tên, đia chỉ nhưns không thay đôi mã sô thuế và cơ quan thuế auản /ý trưc tiếp, nếu ỉồ chức kinh doanh vãn có nhu câu sử dung hoá đơn đã đăt in thì thưc hiên đóm dấu tên, địa chỉ mới vào bên canh tiêu thức tên, đia chỉ đã in sẫn để tiếp tuc sử dung và gửi thông bảo điều chỉnh thông tin tai thông bảo phát hành hoả đơn đến cơ auan thuể quản lý trực tiếp ."

Theo đó, Doanh nghiệp CHỈ Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty trong trường hợp Mã số thuế và Cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp được phép đóng dấu tên, địa chỉ bên cạnh các tiêu thức đã thay đổi để tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn cho cơ quan thuế được biết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo