Công văn 435/TCT-CS ban hàng ngày 28 tháng 01 năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 02/02/2016 6 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016 Tổng cục Thuế ban hành văn Công văn mới về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 435/TCT-CS. Dưới đây là nội dung công văn.

Công văn 435/TCT-CS ban hàng ngày 28 tháng 01 năm 2016

Công văn 435/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiên như sau:

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định:

“2. ...Các trường hợp kê khai thuê thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyên nhượng bất động sản áp dụng đôi với doanh nghiệp không cỏ chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp cỏ chức năng kỉnh doanh bất động sản nếu có nhu cần.

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuê tại cơ quan thuê quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp cố trụ sở chỉnh tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phổ khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chỉ cục Thuế do Cục trưởng Cục thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

c) Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuê thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quỷ theo quy định. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyên nhượng bất động sản là doanh nghiệp cổ chức năng kỉnh doanh bất động sản.

kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyên nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. ”

Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định:

"Điền 17. Bổ sung điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12 a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quỷ chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quỷ phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý"

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015, cụ thể như sau: trong trường hợp cụ thế do Cục Thuế báo cáo, bên chuyến nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì tại hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất không yêu cầu có Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Các bạn có thể tải về nội dung Công văn 435/TCT-CS tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo