Quyết toán thuế TNCN đối với người thay đổi nơi làm việc trong năm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/02/2015 7 phút đọc

Nền kinh tế khó khăn có rất nhiều người phải thay đổi nơi làm việc trong năm. Vậy những cá nhân đó có phải quyết toán thuế TNCN không? Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ những chính sách thuế về vấn đề này.

1. Quy định về khấu trừ thuế.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC Tại Tiết b Khoản 1 Điều 25 quy định về việc khấu trừ thuế như sau:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Căn cứ theo quy định trên thì khi cá nhân là hợp đồng từ 3 tháng trở lên làm việc tại công ty thì công ty khấu trừ thuế TNCN đó theo biểu lũy tiến từng phần nếu thu nhập đến mức thu nhập chịu thuế.

2. Quy định về giảm trừ gia cảnh.

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

“i. Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Căn cứ theo quy định trên thì khi thay đổi nơi làm việc cá nhân đó phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu

3. Quy định về quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ điểm c.2.1 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

Căn cứ theo Thông tư 111/2014/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm c quy định như sau:

“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.”

Căn cứ theo quy định trên cá nhân thay đổi nơi làm việc trong năm thì các doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân trong các tháng làm việc tại công ty để cá nhân đó tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cá nhân đó quyết toán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng nếu tổ chức đó có tính giảm trừ gia cảnh nếu không tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân:

- Phải tự khai quyết toán thuế trong trường hợp sau:

+ Có số thuế TNCN phải nộp thêm.

+ Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

- Không phải khai quyết toán thuế:

+Tổng mức thu nhập không đến mức thu nhập chịu thuế TNCN.

+ Không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế sang kỳ sau.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạch toán khoản tiền cho doanh nghiệp khác mượn, vay

Hạch toán khoản tiền cho doanh nghiệp khác mượn, vay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo