Hạch toán khoản nhận trước của người mua, trả trước cho người bán bằng ngoại tệ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/01/2015 6 phút đọc

Thông tư 200/2014/TT-BTC có nhiều điểm thay đổi và khác về bản chât so với chế độ kế toán cũ. Một trong những thay đổi đó là cách hạch toán ghi nhận doanh thu, tài sản của những giao dịch bằng ngoại tệ. Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn nghiệp vụ này

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 69, Khoản 1, Điểm 1.5 quy định nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán như sau:

“a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).

.....

- Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).”

Căn cứ theo quy định trên thì các khoản doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua hoặc trả trước tiền cho người bán thì áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước hoặc nhận trước tiền mà không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản như trước đây. Như vậy khi mua hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp đã ứng trước một phần tiền hàng hoặc toàn bộ tiền hàng thì sẽ không phát sinh chênh lệch tỷ giá.

a. Hạch toán khoản trả trước tiền cho người bán

- Khi ứng trước tiền hàng cho người bán.

Nợ TK 331: Tỷ giá tại thời điểm trả trước tiền hàng.

Có TK 1122: Tỷ giá ghi sổ kế toán

Có TK 515/ Nợ TK 635: Chênh lệch tỷ giá

- Khi nhận vật tư, hàng hóa, TSCĐ từ người bán, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211

Có TK 331 (Tỷ giá thực tế tại ngày ứng trước).

+ Đối với giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ còn nợ chưa thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (ngày giao dịch), ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211

Có TK 331: Tỷ giá thực tế ngày giao dịch

b. Hạch toán khoản tiền nhận trước tiền của người mua.

- Khi nhận trước tiền của người mua.

Nợ TK 1122

Có TK 131: Tỷ giá tại thời điểm nhận trước tiền của người mua.

- Khi chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với phần doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận trước của người mua, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước:

Nợ TK 131 Tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước.

Có các TK 511, 711.

+ Đối với phần doanh thu, thu nhập chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh:

Nợ TK 131: Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh

Có các TK 511, 711.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tóm tắt Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Tóm tắt Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo