Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 02/02/2015 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hoá đơn [5]

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế do[6] ................................... lập hồi ...........giờ ...... ngày ...... tháng ..... năm ..... tại .....................................;

Căn cứ Biên bản giải trình số .../... ngày ... tháng ... năm ............ (nếu có) hoặc văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm;

Căn cứ Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ...về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đề nghị của ......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[7] .............................................................................................

Năm sinh:............... Quốc tịch:.................................. (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................

Cấp ngày: ....................................... Nơi cấp: ......................................................

Với Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng như sau:

1. Hình thức xử phạt:................................... Mức phạt:[8]............................ 2. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

- Số tiền thuế truy thu: ............................................................................. (Thuế GTGT:…; thuế TTĐB:…; thuế TNDN:…..............) theo từng sắc thuế;

- Số tiền chậm nộp tiền thuế:.....................................................................

Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:[9] ......................................... quy định tại :[10]...................Địa điểm xảy ra vi phạm:............

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):.................

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có):.......................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ....

Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, ông (bà)/tổ chức ........phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:[11] .......... tại Kho bạc Nhà nước ........................................................

Quá thời hạn ..... ngày, mà ông (bà)/tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều....Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế[12]. Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:

  1. Giao cho ông (bà)/tổ chức............... để chấp hành Quyết định xử phạt.
  2. Gửi cho ..............................................[13] để thu tiền phạt.
  3. Gửi cho ...................................[14] để tổ chức thực hiện Quyết định này.
  4. ....................................................................................................để biết./.
  Các bạn có thể tải về mẫu Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại đây Từ khóa: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Mẫu 02/QĐ Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán

Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo