Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/02/2015 9 phút đọc

Trong trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc, đồng thời chuyển đổi phương pháp kê khai khấu trừ tại tỉnh sang kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính thì doanh nghiệp tại trụ sở chính sẽ phải xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và chia sẻ như sau

Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán
Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán

Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán

Theo Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế Ngày 06 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp Honda khi thực hiện chuyển đổi hình thức hạch toán của một số cơ sở phụ thuộc, Khi đó số thuế được khấu trừ tại đơn vị sẽ được được quy định như sau:

Theo điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC

"Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi c� cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc."

Theo đó, Cơ sở phụ thuộc phải đề nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của dự án để bàn giao cho trụ sơ chính kèm theo toàn bộ hồ sơ chứng từ, Trụ sở chính thực hiện kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan quản lý theo quy định.

Công Văn 4113/TCT-KK

Toàn bộ nội dung Công Văn 4113/TCT-KK
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tổng hợp luật phí và lệ phí

Tổng hợp luật phí và lệ phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo