Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra kế toán

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau

Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra kế toán
Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra kế toán

Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán

  1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải công bố quyết định kiểm tra kế toán, trừ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật kế toán năm 2015. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra kế toán và giải trình khi cần thiết.
  2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được kiểm tra một bản; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về kế toán thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
  3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra.
  4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị kế toán và không được sách nhiễu đơn vị kế toán được kiểm tra.

Quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán

1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm sau đây:

  • Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
  • Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có các quyền sau đây:

  • Từ chối việc kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 hoặc nội dung kiểm tra không đúng với quy định tại Điều 35 của Luật kế toán năm 2015;
  • Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không đồng ý với kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra, Quyền và trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo luật kế toán 2015

Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo