Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo luật kế toán 2015
Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra theo luật kế toán 2015

Kiểm tra kế toán và nội dung kiểm tra

Kiểm tra kế toán

1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trừ các cơ quan quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 Luật kế toán năm 2015.

2. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán gồm:

  • Bộ Tài chính;
  • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách;
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý;
  • Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc.

3. Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán gồm:

  • Các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật kế toán năm 2015;
  • Cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Nội dung kiểm tra kế toán

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

  • Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán;
  • Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;
  • Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.

2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật kế toán năm 2015.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Kiểm tra kế toán, nội dung kiểm tra kế toán, tổ chức kiểm tra kế toán

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo luật kế toán 2015

Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo