Quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 7 phút đọc

Quốc hội mới ban hành Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, theo đó có một số quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

Quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
Quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

Quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số

1. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”.

  • Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.
  • Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

- Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 10 Luật kế toán 2015.

2. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

- Chữ viết sử dụng trong kế toán:

  • Là tiếng Việt.
  • Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Chữ số sử dụng trong kế toán:

  • Là chữ số Ả-rập
  • Sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.)
  • Khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

- Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật kế toán 2015.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Đơn vị tính sử dụng trong kế toán, chứ viết và chứ số sử dụng trong kế toán,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đối tượng kế toán theo luật kế toán năm 2015

Đối tượng kế toán theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo