Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.2

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/03/2015 11 phút đọc

Tiếp nối P1 của bài viết “Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.1”, Đại lý thuế Công Minh xin tiếp tục gửi tới các bạn P.2 Hy vọng rằng, bài viết này sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc của các bạn trong mùa quyết toán thuế năm nay

Khai thuế GTGT
Khai thuế GTGT

Câu hỏi khai thuế GTGT

Câu hỏi 1: Công ty tôi bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì năm 2014 thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay tháng?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để Công ty xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp tôi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.1 điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Sau đó Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp tôi đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý nhưng để kiểm soát việc hạch toán kế toán và chứng từ hoá đơn Doanh nghiệp muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.1b, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Nếu Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì Doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Câu hỏi 4: Công ty đã xác định doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý và đã thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ quý 3/2013 nhưng cơ quan thuế xuống kiểm tra và kết luận doanh thu của năm 2012 là trên 20 tỷ đồng thì DN có phải chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng không?

Trả lời: Căn cứ quy định Căn cứ quy định tại tiết b.1b, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Câu hỏi 5: Xin hỏi Công ty tôi năm 2012 có tổng doanh thu là 18 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Doanh thu của năm 2013 do doanh nghiệp kê khai là 25 tỷ đồng thì năm 2014 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Công ty thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý từ 1/7/2013 nhưng doanh thu kê khai của Công ty trong năm 2013 trên 20 tỷ đồng thì vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Câu hỏi 6: Xin hỏi Công ty tôi năm 2012 có tổng doanh thu là 30 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng từ ngày 01/7/2013. Năm 2013 doanh thu của Công ty kê khai là 18 tỷ đồng thì năm 2014 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Tổng doanh thu của Công ty năm 2012 là 30 tỷ đồng nên từ quý 3/2013 Công ty phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Năm 2013 tổng Doanh thu Công ty kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) là 18 tỷ đồng thì Công ty vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế tháng hoặc quý dựa trên doanh thu của năm 2016.

Câu hỏi 7: Công ty tôi năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế kiểm tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 6 tỷ so với số liệu kê khai nên có tổng doanh thu năm 2012 là 23 tỷ, từ năm 2015 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Năm 2012 Công ty có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế kiểm tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 6 tỷ so với số liệu kê khai nên tông doanh thu của Công ty là 23 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Câu hỏi 8: Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013 do doanh thu năm 2012 là 15 tỷ đồng. Năm 2014, Doanh nghiệp tự phát hiện và khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 7 tỷ đồng so với số liệu kê khai nên tổng doanh thu năm 2012 DN đạt 22 tỷ đồng. Xin hỏi từ năm 2015 Doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời: Căn cứ quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, Doanh nghiệp tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 7 tỷ so với số liệu kê khai làm tổng doanh thu năm 2012 là 22 tỷ đồng, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.1

Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.1

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo