Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 5 phút đọc

Đối với các đối tượng thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng thì cần phải làm mẫu 03/GTGT để thực hiện nghĩa vụ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng để bạn đọc có thể sử dụng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc quý.....năm....

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ
[04] Tên người nộp thuế:……………………………………...................................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................... [09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ................................. [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ................................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ: [26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25]; [26]
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% [27]
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mời các bạn xem thêm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo