Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 5 phút đọc

Đối với các đối tượng thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì cần phải làm mẫu 04/GTGT để thực hiện nghĩa vụ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu để bạn đọc có thể sử dụng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp

Mẫu Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

* Tháng......... năm …... hoặc quý.... năm...

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................... [09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ................................. [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ................................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Nhóm ngành Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Tỷ lệ GTGT Thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Phân phối, cung cấp hàng hoá [21] [22] 1% [23]=[22]x1%
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu [24] 5% [25]=[24]x5%
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu [26] 3% [27]=[26]x3%
4 Hoạt động kinh doanh khác [28] 2% [29]=[28]x2%
Tổng   [30]=[22]+[24]+[26]+[28]   [31]=[23]+[25]+[27]+[29]
Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:............................ Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:................   Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:…….
Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mời các bạn xem thêm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo