Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/09/2013 5 phút đọc

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai để bạn đọc có thể sử dụng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp

Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

* Tháng......... năm …...

[02] Lần đầu: [ ]

[03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………...................................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................... [09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ................................. [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ................................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23] 1% [24] 2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này [25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2% [25] [26]
Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: .............................. Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mời các bạn xem thêm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo thông tư 156 tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT

Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo