Home » Bài đăng » Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số……/TT-BTC ngày ……/……/20…… của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
Xét đề nghị của…………………………………………,

XÁC NHẬN:

Đại lý thuế:…………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số…….ngày cấp…………nơi cấp………………..

Đã đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế từ ngày………….

Đại lý thuế………………. có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số ……../TT-BTC ngày ……/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế./.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 02 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 02, Mâu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …