Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/10/2013 6 phút đọc

Trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải thực hiện Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu03/TKTH- SDDPNN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ để doanh nghiệp được biết và thực hiện cho công tác khai thuế và quyết toán thuế

Tải Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tại đây

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ..... [02]Lần đầu: € [03] Bổ sung lần thứ: €
1. [04] Họ và tên người nộp thuế: [05] Mã số thuế
[06] Địa chỉ: [06.1] Phường/xã/thị trấn : [06.2] Quận/huyện: [06.3] Tỉnh/Thành phố:
[07] Điện thoại: Fax: Email:
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):   Mở tại:
2. Đại lý thuế (nếu có): [09] Tên tổ chức: [10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ: [11.1] Phường/xã/thị trấn [11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố
[12] Điện thoại: [12.1] Fax: [12.2] Email:
3. Kê khai tổng hợp tại: [13] Quận/Huyện : [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2 4.Tổng hợp các thửa đất trong Tỉnh/Thành phố

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Thửa đất chịu thuế   Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận Giá 1 m2 đất Diện tích trong hạn mức (m2) (thuế suất 0,03%) Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%) Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,15%) Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế)
Địa chỉ thửa đất ở Phường/ Xã Quận/ Huyện
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
C                  
B                  
A                  
TỔNG CỘNG           Tổng (9) Tổng (10)
(*Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.) [15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {Tổng cột (9) - Tổng cột (10) }:……….....................................đồng Đề nghị hoàn trả € Trừ vào số phải nộp năm sau € ..., Ngày .... tháng..... năm..... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo