Home » Bài viết » Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): …………………
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***): ……………………….
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****): ……………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:
(*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dich vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%- mẫu số 01-3/GTGT
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.
(***) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
(****) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Các bạn có thể download: Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số: 01-1/GTGT, Mẫu: 01-1/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233