Home » Bài đăng » Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân
Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Đối với các công ty có các hoạt động chia lợi tức sau năm hoạt động kinh doanh thì các khoản lợi nhuận được chia này có được xem như khoản thu nhập tư đầu tư vốn. Trường hợp đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên thì có bị tính thuế hay không? Đại lý thuế Công Minh  bình luận vấn đề này như sau:

Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

1. Căn cứ pháp lý

Tại khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC  bổ sung, thay thế điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ các khoản thu nhập chịu thuế gồm:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

Tại khoản 4 điều 2 của nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết sửa đổi bổ sung các điều quy định với khoản thu từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN như sau:

Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế, trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ

2. Kết luận

Theo đó, Hoạt động Chia lợi nhuận cho các cá nhân được ghi nhận là các khoản thu nhập từ Đầu tư vốn với mức thuế suất 5%.

Trường hợp doanh nghiệp là Công ty TNHH hoặc Doanh nghiệp tư nhân thì khoản lợi nhuận (Sau khi tính thuế TNDN)  này được miễn thuế, không phải tính thuế thu nhập cá nhân

Mời các bạn một số bài viết liên quan

Tiếp theo

Cài đặt chữ ký số Newtel CA

Cách cài đặt thiết bị USB token chữ ký số NEWCA

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách cài đặt thiết bị USB token chữ …