Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/05/2017 7 phút đọc
Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ
Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị thường nhận được hoặc có các khoản tiền hỗ trợ cho phía các đại lý. Vậy khi gặp phải các khoản tiền hỗ trợ thì kế toán sẽ ghi nhận và xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ như sau

1. Quy định về khoản tiền hỗ trợ

Thuế GTGT và hóa đơn

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết, định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyến nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyến nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì iập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. ”

Thuế TNDN

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh lên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Theo quy định tại Công văn 24857/CT-TTHT của Cục thuế Hà nội về khoản chi hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối, ghi rõ:

…khoản chi hỗ trợ vận chuyến nêu trên được thanh toán cho nhà phân phối bằng cách bù trừ với giá trị hàng hóa mua vào của nhà phân phối hoặc thanh toán qua ngân hàng theo hình thức ủy nhiệm chi và được quy định cụ thể trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng, có biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ vận chuyển giữa hai bên thì công ty được tín vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng cá điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT BTC ngày 22/6/2015 củ Bộ Tài chính.

2. Ghi nhận kế toán

Các khoảnh chi hỗ trơ (tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyến nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.) sẽ KHÔNG PHẢI chịu thuế GTGT và xuất hóa đơn

Để đươc ghi nhận là khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, Doanh nghiệp có các hỗ trợ cần lưu ý một số điểm sau:

  • Các khoản hỗ trợ được quy định trong hợp đồng mua bán, phụ lục hơp đông, biên bản xác nhận
  • Các khoản hỗ trợ phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Đối với các khoản hỗ trợ có giá trị từ 20 triệu trở lên, thì phải thanh toán qua hình thức không dùng tiền mặt: Thanh toánu qua ngân hàng hoặc bù trừ côn nợ,....
Mời các bạn một số bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo