Điểm mới thông tư 28/2017 của BTC về trích khấu hao tài sản cố định

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/05/2017 7 phút đọc

Thông tư 28/2017 của Bộ Tài Chính ban hành ngày Ngày 12 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 45 năm 2013 và Thông tư 147 năm 2016 về việc trích khấu hao Tài sản cố định cho tài sản là nhà hỗn hợp vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vừa phục vụ cho hoạt động cho thuê, bán. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi tiết hơn về điểm mới của thông tư này như sau:

Điểm mới thông tư 28/2017 /TT-BTC

Điểm mới thông tư 28/2017 của BTC về trích khấu hao tài sản cố định
Điểm mới thông tư 28/2017 của BTC về trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điều 2 Thông tư 28/2017/TT-BTC có quy định

- Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định.

Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân btheo tiêu thức đxác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hp”.

Như vậy , nếu so sanh với Thông tư45 năm 2013, Thông tư 28 năm 2017 bổ sung một số điểm như sau

1. Ghi nhận Tài sản hỗn hợp ( vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa nhằm cho bán) thay vì Tài sản để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản.

2. Tiêu thức ghi nhận giá trị của tài của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp: tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng hoặc diện tích sử dụng thực tế

3. Cho phép trích khấu hao đối với phần tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê (trừ thuê tai chỉnh) nếu xác định được giá trị của Tài sản

4. Công trình dùng chung liên quan đến nhà hỗn hợp được xác định, trích khấu hao và phân bổ theo tiêu thức ghi nhận của các phần giá trí tài sản ở trên.

Kết luận: Việc cho phép ghi nhận và tríchk hấu hao này cho phép các doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm các khoản chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và phù hợp với doanh thu của các hoạt động đó.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 28/2017 của Bộ tài chính sửa đổi chế độ trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 28/2017 của Bộ tài chính sửa đổi chế độ trích khấu hao TSCĐ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo