Home » Tin tức » Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Đối với Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1C/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1C/TNDN
Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1C/TNDN

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau:

Chỉ tiêu [01] Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10]

Chỉ tiêu [02]: Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán

Chỉ tiêu [03]: Thu phí quản lý danh mục đầu tư

Chỉ tiêu [04]: Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành

Chỉ tiêu [05]: Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

Chỉ tiêu [06]: Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ

Chỉ tiêu [07]: Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ

Chỉ tiêu [08]: Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác

Chỉ tiêu [09]: Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ

Chỉ tiêu [10]: Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

Chỉ tiêu [11]: Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh = [12]+[13]+……+[22]+[23]

Chỉ tiêu [12]: Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán)

Chỉ tiêu [13]: Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán

Chỉ tiêu [14]: Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán)

Chỉ tiêu [15]: Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư

Chỉ tiêu [16]: Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư

Chỉ tiêu [17]: Chi trả lãi tiền vay

Chỉ tiêu [18]: Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị

Chỉ tiêu [19]: Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu [20]: Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên

Chỉ tiêu [21]: Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản

Chỉ tiêu [22]: Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh

Chỉ tiêu [23]: Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

Chỉ tiêu [24]: Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh = [01]-[11]

Chỉ tiêu [25]: Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

Chỉ tiêu [26]: Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

Chỉ tiêu [27]: Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh =[25]-[26]

Chỉ tiêu [28]: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp =[24]+[27], có thể âm – Các chỉ tiêu kiểm tra logic bắt buộc đúng

Chỉ tiêu [28] được tổng hợp để đối chiếu với chỉ tiêu A1 của tờ khai

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Mời các bạn xem thêm bài viết: 

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …

0989.258.233