Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 4 phút đọc

Đối với người nộp thuế là các tổ chức ngân hàng tín dụng, để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN
Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau:

Các chỉ tiêu [01] Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự Các chỉ tiêu [02] Chi trả lãi và các chi phí tương tự Chỉ tiêu [03] Thu nhập lãi thuần = [01] - [02] Các chỉ tiêu [04] Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Các chỉ tiêu [05] Chi phí hoạt động dịch vụ Chỉ tiêu [06] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ = [04] - [05] Chỉ tiêu [07] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Các chỉ tiêu [08] Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh Các chỉ tiêu [09] Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư Các chỉ tiêu [10] Thu nhập từ hoạt động khác Các chỉ tiêu [11] Chi phí hoạt động khác Chỉ tiêu [12] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác = [10] - [11] Các chỉ tiêu [13] Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Các chỉ tiêu [14] Chi phí hoạt động Các chỉ tiêu [15] Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Chỉ tiêu [16] Tổng lợi nhuận trước thuế = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]-[15] Chỉ tiêu [16] được tổng hợp để đối chiếu với chỉ tiêu A1 của tờ khai Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mời các bạn xem thêm bài viết: Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo