Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/09/2013 4 phút đọc

Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1A/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1A/TNDN
Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1A/TNDN

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau:

Các công thức tính toán: Ứng dung hỗ trợ tính toán theo công thức

Chỉ tiêu 01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Chỉ tiêu 02 Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu Chỉ tiêu 03: Các khon gim tr doanh thu = 04 + 05 + 06 + 07 Chỉ tiêu 08: Doanh thu hoạt động tài chính Chỉ tiêu 09: Chi phí sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v = 10 + 11 + 12 Chỉ tiêu 13: Doanh thu hoạt động tài chính Chỉ tiêu 14: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh Chỉ tiêu 15: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 01 – 03 + 08 – 09 – 13 Chỉ tiêu 16: Thu nhập khác Chỉ tiêu 17: Thu nhập khác Chỉ tiêu 18: Lợi nhuận khác = 16 – 17, có thể âm Chỉ tiêu 19: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp = 15 + 18, có thể âm Chỉ tiêu 19 đưa lên chỉ tiêu A1 trên tờ kê khai 03/TNDN, có thể âm. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mời các bạn xem thêm bài viết: Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo