Khi ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT thì cần phải chú ý những điều gì?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/11/2014 3 phút đọc
Người bán hàng được ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT cho bên thứ 3 lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nhưng phải lưu ý một số điểm sau:

+ Hóa đơn lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm.

+ Đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía bên trái của tờ hóa đơn.

+ Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

+ Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm như hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm, phương thức giao nhận hoặc phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

+ Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký dấu của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.

+ Phải gửi thông báo ủy nhiệm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm chậm nhất là ba ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

+ Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn

+ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản, bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.

+ Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý

Cách hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo