Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/11/2015 13 phút đọc

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015. Báo cáo tài chính của một số các doanh nghiệp vẫn được lập trên Excel mà chưa sử dụng phần mềm để làm. Vậy báo cáo tài chính bằng Excel được lập như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Các bước lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

1.Hướng dẫn cách lập bảng Cân đối phát sinh năm 2015 Bảng cân đối phát sinh năm được tổng hợp từ bảng cân đối phát sinh của các tháng. Lập tương tự như Cân dối phát sinh tháng, với số liệu tổng hợp từ BNL của cả năm. - Cột mã tài khoản, tên tài khoản: Copy danh mục đầy đủ từ danh mục tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc QĐ 48/2006/QĐ-BTC. - Cột dư Nợ đầu kỳ và dư Có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở phần số dư đầu kỳ của bảng cân đối phát sinh tháng 1. - Cột PS Nợ, PS có: Dùng hàm SUMIF tổng hợp tất cả bảng cân đối phát sinh của các tháng trong năm. - Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ: Dùng hàm MAX - Dòng tổng cộng: Dùng hàm SUBTOTAL để tổng cộng các số liệu trong bảng. - Bạn nên thêm cột “TS, DT, CP” và cột “NV” và xác định mã của những tài khoản đó khi lên báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được lấy số liệu từ các tài khoản trên bảng cân đối kế toán. Người lập BCTC cần phải xác định các tài khoản nào thuộc tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí để khi lên các loại bảng trên báo cáo tài chính cho đúng chỉ tiêu. Ví dụ: Trên bảng CĐKT chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” có mã số 110. Chỉ tiêu này ứng với các Tài khoản 111, Tài khoản 112 trên CĐPS năm. Vậy tại cột “TS, DT, CP, NV” dòng TK 111, 112, Tài khoản 113 bạn điền mã số “110”. Cách làm này thực hiện tương tự cho các TK còn lại

2.Bảng cân đối kế toán năm 2015.

- Bảng này lập tại thời điểm cuối năm tài chính nó phản ánh tình hình tài sản nguồn vốn tại thời điểm cuối năm. - Trên bảng cân đối kế toán thì tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn. - Cột số năm trước: Được lấy từ Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán “ năm trước. - Cột số năm nay: Dùng hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu về từ CĐPS năm, với: + Dãy điều kiện: là cột “TS, DT, CP” đối với các mã số thuộc phần Tài sản. Hoặc cột “NV” đối với các mã số thuộc phần nguồn vốn. + Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên CĐKT. + Dãy tính tổng: là cột Dư nợ đối với các chỉ tiêu thuộc tài Sản, cột Dư có đối với các chỉ tiêu thuộc phần nguồn vốn. - Việc xác định tài khoản nào thuộc tài sản, nguồn vốn hay tài khoản nào thuộc chỉ tiêu gì trên bảng cân đối kế toán bạn xem thêm: Chú ý: + Đối với các Mã số như mã số 132 “Trả trước cho người bán ngắn hạn”, 212 “Trả trước cho người bán dài hạn” được lấy từ số dư Có Tài khoản 331, Mã số 312 “Người mua trả tiền trước ngắn hạn”, 332 “ Người mua trả tiền trước dài hạn” được lấy từ số dư Nợ TK 131 + Các mã số trong ngoặc đơn (*) như mã số 122 “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh”, mã số 149 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” phải ghi âm. + Mã số 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” phải bù trừ Nợ/Có (Nếu lãi ghi dương, lỗ ghi âm). 3. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 - Bảng báo cáo kết quả kinh doanh được lập cho một thời kỳ tức là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán. - Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “ Báo cáo kết quả kinh doanh “ năm ttrước - Cột số năm nay: Dùng hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu từ CĐPS năm, với: + Dãy điều kiện: là cột “TS, DT, CP” trên CĐPS năm. + Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên BCKQKD. + Dãy tính tổng: là cột phát sinh Nợ trên CĐPS năm. Chú ý: Chỉ tiêu 01, 02 trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì không bao gồm các loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí gián thu khác. Để biết các tài khoản nào thuộc chỉ tiêu gì trên báo cáo kết quả kinh doanh bạn xem bài viết sau: 4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của Doanh Nghiệp) - Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì chỉ tiêu (70) phải bằng chỉ tiêu (110) trên bảng Cân đối kế toán. - Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “ năm trước. - Cột Số năm nay : Để lập được báo cáo này, trên bảng nhập liệu của năm bạn xây dựng thêm một cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ”. Bạn cần phải thực hiện trong 7 bước như sau: B1: Bôi đen toàn bộ dữ liệu của cả kỳ kế toán và đặt lọc ( Vào Data, Chọn Filter) B2: Trên cột định khoản Nợ/Có, lọc tài khoản 111, khi đó trên bảng hiện có là toàn bộ các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp. B3: Tại cột TKĐƯ lọc lần lượt từng TKĐƯ vừa lọc, cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “BC lưu chuyển tiền tệ“ thì bạn điền mã số của chỉ tiêu đó cho nghiệp vụ tương ứng vào cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ”. Nếu nội dung lọc lên mà không biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào Thu khác hoặc Chi khác từ hoạt động kinh doanh. B4: Sau khi thực hiện xong tất cả các TK ĐƯ của TK 111 thì bạn thôi lọc tại cột TKĐƯ. Tại cột TK Nợ/Có bạn lọc TK 112 và thực hiện quy trình tương tự như với Tài khoản 111. Thực hiện xong bạn thôi lọc ở tất cả các cột. B5: Sau khi đặt xong chỉ tiêu cho tất cả các nghiệp vụ liên quan đến 111 và 112. Tại cột Số năm nay của Báo cáo LCTT bạn dùng hàm SUMIF cho từng chỉ tiêu, với: + Dãy điều kiện là cột “Chỉ tiêu LCTT” trên bảng nhập liệu. + Điều kiện cần tính là các mã số trên báo cáo LCTT + Dãy ô tính tổng: đối với các chỉ tiêu Thu là cột PS Nợ của bảng nhập liệu, đối với các chỉ tiêu chi là cột PS Có của bảng nhập liệu. B6: Sau khi đặt công thức xong + Copy công thức tại ô chỉ “Thu” tới các chỉ tiêu “Thu” còn lại. + Đối với các chỉ tiêu “Chi” bạn cần đặt dấu trừ (-) đằng trước, sau đó copy công thức đó tới các chỉ tiêu “Chi” còn lại. B 7: Dùng hàm SUM tính tổng các chỉ tiêu 20, 30, 40, 50, Chỉ tiêu 60 được lấy từ tiền mặt và Tiền gửi đầu năm. Sau đó bạn tính ra chỉ tiêu 70 và đối chiếu chỉ tiêu này với chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán xem có khớp không. Các tài khoản nào được lấy vào mã số nào trên bảng cân đối kế toán bạn xem thêm tại bài viết sau: Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 - Là báo cáo chi tiết giải thích thêm cho các mẫu biểu: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo LCTT. - Các bạn căn cứ vào Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối số phát sinh năm 2015, Bảng trích khấu hao TSCĐ 2015 và các sổ sách liên quan, sổ chi tiết năm 2015 để lập cho thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015. Mời các bạn tham khảo thêm Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200 Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo