Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/11/2015 5 phút đọc

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16134/BTC-TCT gửi Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nan (VCCI) để đề nghị cùng phối hợp trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên cả nước. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 16134/BTC-TCT

Nội dung Công văn 16134/BTC-TCT

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Thực hiện Nghị quyết sô 19/NQ-CP của Chính phủ về nhũng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, Bộ Tài chính đã triển khai chương trình Nộp thuế điện tử (NTĐT) từ tháng 2/2014. Nộp thuế điện tử là dịch vụ công cho phép doanh nghiệp nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại và được xác nhận việc nộp thuế bằng chứng từ điện tử.

Đên nay, hơn 90% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên cả nước đã đăng ký tham gia Nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, sổ chứng từ nộp thuế và số tiền nộp NSNN bằng phương thức điện tử còn thấp.

Để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2015, 90% doanh nghiệp thực hiện NTĐT của Chính phủ giao, Bộ Tài chính đề nghị VCCI phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử như sau:

  1. Phôi hợp với Tống cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp hiêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia nộp thuế điện tử là góp phân nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.
  2. Phối hợp với ngành Thuế tổ chức các chương trình tuyên truyền như: Tuần lễ hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử, hội nghị, hội thảo về nộp thuế điện
  3. Chỉ đạo các Chi nhánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tích cực vận động các doanh nghiệp đăng ký và tham gia nộp thuế điện tử đối với tất cả các khoản thuế phát sinh.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối họp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử nói riêng và các dịch vụ cổng điện tử cho doanh nghiệp nói chung

Tải Công văn 16134/BTC-TCT

Công văn 16134/BTC-TCT tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo