Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/11/2015 9 phút đọc

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo rất quan trọng và bắt buộc của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cuối năm. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả kết quả kinh doanh và kết quả khác. Trên báo cáo kết quả kinh doanh có những chỉ tiêu sau:

- Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo

- Cột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứng

- Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.

- Cột số 1: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo.

- Cột số 2: Số liệu của năm trước (để so sánh)

Cơ sở để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh căn cứ vào các tài liệu sau của doanh nghiệp:

- Báo cáo họat động kinh doanh của năm trước.

- Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Số liệu ghi vào cột C “Thuyết minh” của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm.

- Số liệu ghi vào cột 2 “Năm trước” của báo cáo năm được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 “Năm nay’ của báo cáo tài chính năm trước.

- Số liệu ghi vào chỉ tiêu năm nay được tổng hợp như sau:

Chi tiết

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
A B C 1 2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 IV.08 Tổng PS có TK 511, TK 512 đối ứng với Có TK 911
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521, Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS TK 333
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02
4. Giá vốn hàng bán 11 Tổng PS Có 632 đối ứng với Nợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS có 911
7. Chi phí tài chính 22 Tổng số phát sinh Có TK 635 đối ứng với bên Nợ của TK 911
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 Tổng số phát sinh bên có của TK642 đối ứng với bên Nợ TK911
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 30 Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 24 Nếu kết quả là âm ( lỗ ) thì ghi trong ngoặc đơn
10. Thu nhập khác 31 Tổng phát sinh Nợ TK 711 đối ứng với bên Có của TK 911
11. Chi phí khác 32 Tổng phát sinh Có TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 IV.09 Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 Tổng phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 ( ghi số âm)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 60 Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo