Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/06/2017 6 phút đọc

Đối với công ty ở quy mô vừa và nhỏ thì vấn đề chia lợi nhuận kế toán ít găp phải. Tuy nhiên ở các công ty lớn, việc chia lợi nhuận sẽ liên tục diễn ra qua các năm. Vậy đối với nghiệp vụ chia lợi nhuận sau thuế, kế toán cần nắm vững những vấn đề gì cũng như việc hạch toán lợi nhuận này được ghi vào sổ kế toán như thế nào? Công tác thuế sẽ phải thực hiện ra sao? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế
Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

Quy định chia lợi nhuận sau thuế

Một số điểm cần lưu ý về lợi nhuận sau thuế.
  • Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù)
  • Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);
  • Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL;
  • Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;
  • Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.
+ Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty; + Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch; + Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

Hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

a. Kết chuyển lãi trong kỳ Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212). b. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả). c. Trong năm, tạm trích quỹ dự phòng tài chính, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534) – Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu d. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.) Đó là nghiệp vụ phát sinh về chia lợi nhuận. Kế toán cần lưu ý về khoản thuế thu nhập cá nhân cho các cổ động >>>>> Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế tncn Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân

Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo