Hoàn thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 6 phút đọc

Tóm tắt nội dung hoàn thuế GTGT

Ngày 14/01/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 114/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Hoàn thuế GTGT - Công văn 114/TCT-KK ngày 14/01/2015
Hoàn thuế GTGT - Công văn 114/TCT-KK ngày 14/01/2015

Công văn hoàn thuế GTGT - 114/TCT-KK ngày 14/01/2015

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------
Số: 114/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015
  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản của Cục Thuế và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhưng trong khoảng thời gian đó doanh nghiệp đã đề nghị và được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 về việc hoàn thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.  
Nơi nhận: - Như trên; - Vụ: CST, PC(BTC); - Vụ: PC2b, CS (TCT); - Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Phu

     
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu

Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo