Thắc mắc thu lệ phí trước bạ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/03/2015 10 phút đọc

Nhiều doanh nghiệp giữa các thành viên trong gia đình, sau làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu có thắc mắc về việc việc có bị thu lệ phí trước bạ với doanh nghiệp không. Đại lý thuế Công Mĩnh xin đưa ra một ví dụ tương tự để giải đáp cho vấn đề "thu lệ phí trước bạ".

Tóm tắt nội dung giải đáp thắc mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Ngày 15/01/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 145/TCT-CS giải đáp thắc mắc cho một doanh nghiệp tại Gia Lai về việc thu lệ phí trước bạ khi doanh nghiệp đổi chủ sở hữu giữa hai thành viên có quan hệ vợ chồng trong gia đình. Theo đó, khi doanh nghiệp đổi tên sau khi đổi chủ sở hữu doanh nghiệp giữa thành viên có quan hệ vợ chồng trong gia đình, mà hai vợ chồng cùng đăng kí quyền đăng kí, sử dụng tên doanh nghiệp trước khi đổi thì doanh nghiệp thuộc đối tượng không bị thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Thu lệ phí trước bạ - Giải đáp thắc mắc CV 145/TCT-CS
Thu lệ phí trước bạ - Giải đáp thắc mắc CV 145/TCT-CS

Công văn 145/TCT-CS về chính sách thu lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 145/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015
 
Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ. (21 Lê Chân, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
 

Trả lời Công văn số 10/TT-NH ngày 25/11/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 , Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định

"Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. "

- Tại Khoản 2, Diều 29 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

"Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. "

Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

"18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ ". "

- Tại điểm d, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 19. Khai phí, lệ phí

  1. Khai 1ệ phí trước bạ
  2. d) Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp như sau:

Giấy tờ nêu tại điểm này là bản chính hoặc bản sao có công chứng hay chứng thực (trừ trường hợp quy định cụ thể).

d.5) Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì cần giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp.

  1. 11) Trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình sử dụng một trong những giấy tờ có liên quan như: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, quyết định công nhận con nuôi của quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ. "

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Xí nghiệp tư doanh Nguyên Hạ do ông Nguyễn Hữu Trí là chủ sở hữu doanh nghiệp đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ. sau khi đổi tên thì chủ sở hữu Doanh nghiệp là bà Đặng Thị Hạ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Trí và Đặng Thị Hạ là vợ chồng. Do đó, khi Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản mang tên Xí nghiệp tư doanh Nguyên Hạ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ được biết./.  
Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC, Vụ CST- BTC; - Vụ PC-TCT; - Cục thuế tỉnh Gia Lai; - Lưu: VT, CS(3b) TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH PHÓ VỤ TRƯỞNGNgô Văn Độ
     
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo