Hạch toán khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/12/2014 4 phút đọc

1/ Quy định của Thuế

Trước khi thành lập, công ty có những khoản chi phí như chi phí thuê luật sư, chi phí công chứng, mua tài sản… thì những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ không? Thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không?

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Chương II, Điều 3, Khoản 3 quy định như sau:

“3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 12 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Căn cứ theo quy định trên nếu các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập công ty, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2/ Hạch toán kế toán

Chi phí thành lập, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh

Nợ TK 242, 142

Nợ TK 133

Có TK 111, 112

Định kỳ phân bổ chi phí

Nợ TK 642

Có TK 242, 142

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí lãi vay và cách hạch toán chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay và cách hạch toán chi phí lãi vay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo