Hạch toán giảm doanh thu xây dựng

haivtca Tác giả haivtca 26/03/2015 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được hưỡng dẫn về hạch toán giảm doanh thu xây dựng như sau:

1. Theo quy định của thuế.

TT39/2014/TT-BTC tại Phụ lục 4, Điểm 2.10 quy định việc lập hóa đơn trong hoạt động xây lắp như sau:

“2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán. “cong-viec-cua-ke-toan-xay-dung

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp đã xuất hoá đơn thanh toán khối lượng xây dựng bàn giao nhưng khi duyệt thẩm tra quyết toán công trình có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

TT 39/2014/TT-BTC tại điều 20, khoản 3 quy định về việc xử lý đối với những hoá đơn đã lập như sau:

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Chứng từ đi kèm hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình gồm:

- Biên bản thỏa thuận giảm giá trị công trình.

- Xác nhận công nợ giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Biên bản thông qua giá trị quyết toán công trình của các ban ngành.

Về kê khai thuế GTGT: Căn cứ hoá đơn điều chỉnh doanh nghiệp kê khai trên tờ khai thuế của tháng phát sinh hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế đầu ra

2. Hạch toán kế toán

a. Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm cùng năm lập hóa đơn

Khi duyệt quyết toán điều chỉnh giảm giá trị công trình, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 511

Nợ TK 3331

Có TK 131, 111, 112

b. Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm vào năm sau kỳ quyết toán

- Nếu doanh thu điều chỉnh giảm có giá trị nhỏ, chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà không ảnh hưởng đến chi phí, kế toán có thể điều chỉnh giảm doanh thu vào năm hiện tại. Khi đó nghĩa vụ thuế của năm trước không bị ảnh hưởng, nghĩa vụ thuế của năm hiện tại sẽ được điều chỉnh giảm giảm

Nợ TK 511

Nợ TK 3331

Có TK 131, 111, 112

- Nếu doanh thu điều chỉnh giảm có giá trị lớn và có ảnh hưởng đến chi phí của những năm trước.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29, tại Đoạn 23 quy định như sau:

“23. Doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sai sót trọng yếu liên quan đến các kỳ trước vào báo cáo tài chính phát hành ngay sau thời điểm phát hiện ra sai sót bằng cách:

(a) Điều chỉnh lại số liệu so sánh nếu sai sót thuộc kỳ lấy số liệu so sánh; hoặc

(b) Điều chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ lấy số liệu so sánh, nếu sai sót thuộc kỳ trước kỳ lấy số liệu so sánh.”

Căn cứ theo quy định trên thì sai sót này là sai sót trọng yếu doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hồi tố. Điều chỉnh vào số dư đầu kì của những tài khoản có sai sót và điều chỉnh bổ sung Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có doanh thu chi phí bị điều chỉnh giảm

Chi tiết nội dung thông tư 39/2014/TT-BTC xem tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đại lý thuế tại Hà Nội đang ở đâu

Đại lý thuế tại Hà Nội đang ở đâu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo