Chi phí mua hàng của Hộ gia đình

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc
Xin hỏi Đại lý thuế Công Minh: Khoản chi phí mua hàng của hộ gia đình có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN? Đại lý thuế Công Minh trả lời: Theo Thông tư số 78/2014/TT- BTC tại Điều 6 Khoản 1; Điểm 2.4 Khoản 2 quy định như sau: “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. … 2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ (không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: … - Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; - Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; - Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)”. Căn cứ vào quy định trên: + Nếu mức doanh thu của Hộ gia đình trên < 100triệu đồng/năm thì đơn vị lập bảng kê khoản chi phí trên. + Nếu mức doanh thu của hộ gia đình trên > 100triệu đồng/năm thì đơn vị yêu cầu Hộ gia đình đó đến cơ quan thuế quản lý trên địa bàn, xin mua hóa đơn lẻ và cung cấp cho đơn vị */ Nếu số tiền khoản chi phí trên 20 triệu đồng, khi đơn vị thanh toán cho hộ gia đình đó, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đại lý thuế-Thuế TNCN của cổ tức được chia

Đại lý thuế-Thuế TNCN của cổ tức được chia

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo