Điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 10 phút đọc
Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội muốn rút bảo hiểm trước khi đóng đủ thời gian quy định có được không? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2015.

a. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71/2006/QH11 tại Điều 55 quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo quy định trên đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

- Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Người suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Người mà sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Những người ra nước ngoài để định cư.

- Những người mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

b. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71/2006/QH11 tại Điều 56 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ theo quy định trên thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội = Số năm đóng bảo hiểm xã hội x 1,5 tháng bình quân đóng BHXH.

2. Những thay đổi về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, từ 01/01/2016, quy định hưởng BHXH một lần sẽ có thay đổi về đối tượng cũng như mức hưởng.

Căn cứ tại Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ theo quy định trên thì đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

- Người đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Những người ra nước ngoài để định cư.

- Những người mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- Luật 58/2014/QH13 thêm đối tượng là những người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm liên quan đến tính mạng.

- Các trường hợp sau người lao động sẽ không còn được hưởng BHXH một lần theo như luật BHXH 2006:

+ Người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

- Đối với những người đóng bảo hiểm xã hội được trên 1 năm:

Mức hưởng BHXH = Số năm đóng BHXH trước năm 2014 x 1,5 tháng mức bình quân đóng BHXH + Số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi x 2 tháng mức bình quân đóng BHXH.

- Đối với những người đóng BHXH dưới 1 năm:

Mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng và tối đa bằng 02 tháng mức đóng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thanh toán bằng tiền mặt - NĐ 222/2013/NĐ-CP

Thanh toán bằng tiền mặt - NĐ 222/2013/NĐ-CP

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo