Những điểm mới Luật thuế TNDN 2015

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Căn cứ vào Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành so với Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và NĐ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, trong đó có một số điểm mới về luật thuế TNDN 2015 chi tiết như sau:

1. Thu nhập khác: Bỏ khoản Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam trước đây tính vào thu nhập khác. (bỏ Điểm n, Khoản 2, Điều 3)

2. Thu nhập chịu thuế: Bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam vào thu nhập chịu thuế. (Khoản 3, Điều 3)

3. Thu nhập miễn thuế: Miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản; thu nhập từ nhiệm vụ Nhà nước giao; thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm. Thu nhập từ chế biến phải đạt tỷ lệ nguyên vật liệu tối thiểu 30% trên chi phí. (Khoản 1, Điều 4)

- Các khoản chi được trừ: Bổ sung được trừ khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động. (Điểm a, Khoản 1, Điều 9); Lãi tiền vay trong trường hợp góp chưa đủ vốn không được trừ, có xét đến tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ. (Điểm e, Khoản 2, Điều 9); Bỏ quy định khống chế 15% về chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới...(Bỏ Điểm g, Khoản 2, Điều 9)

- SĐBS một số quy định về ưu đãi thuế (Bổ sung giám định tư pháp hưởng thuế suất 10%; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không miễn thuế được hưởng thuế suất 15%). (Điểm đ, e, g, Khoản 1, Điều 15; Điểm a, đ, Khoản 2, Điều 15; Điểm 5a, Điều 15; Điều 19)

Chi tiết xem tại nghị định 12/2015/NĐ-CP tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Viết sai hóa đơn nhưng chưa giao khách hàng

Viết sai hóa đơn nhưng chưa giao khách hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo