Công văn 4212/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4212/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4212/TCT-CS của tổng cục thuế

Nội dung Công văn 4212/TCT-CS

Kinh gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2842/CT-TTHT ngày 01/4/2015 của Cục Thuế thành phố Hô Chí Minh vê chính sách thuê thu nhập doanh nghiệp đối với hồ sơ góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2.16 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“2. ] 6. Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

a) Bên cổ tài sản góp vốn là cá nhản, to chức không kinh doanh:

a. L Trường họp cá nhân, to chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạnr công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn ìà biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

a.2. Trườỉĩg hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đât đẻ thành lập doanh nghiệp tư nhãn, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyên quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chủng minh giá von của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản cùa tô chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định.

b) Bẻn có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyến là tỡ chức, cá nhân kỉnh doanh:

b. 1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, họp đông liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vôn góp của các bên góp vôn (hoặc vãn bản định giá của tô chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. ”

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và thực tế đối với trường họp của ông Cao Văn Phú đê xác định trường hợp ông Cao Văn Phú có phải là cá nhân kinh doanh hay không để xác định hồ sơ, chứng từ đối với tài sản góp vốn cho phù họp.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4272/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4272/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo