Công văn 4272/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4272/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4224/TCT-KK

Nội dung Công văn 4272/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5268/CT-TTr2 ngày 05/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt thành lập năm 2002 tại Bình Dương, năm 2003 Công ty đã phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2004, Công tỵ chuyển trụ sở vào khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt không phải là cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu công nghiệp.

Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm Công ty di chuyển địa điếm sản xuất đến khu công nghiệp (năm 2004) không có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp di chuyến địa điểm vào khu công nghiệp. Trường họp doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, khi di dời cơ sở sản xuất kinh doanh thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật./,

Tải Công văn 4272/TCT-CS

Công văn 4272/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4224/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4224/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo