Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 25/12/2015 5 phút đọc

Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015. Doanh nghiệp khi không đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, tức là doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế. cong-van-so-5593-tct-kk-ve-thoi-han-nop-mau-06-gtgt-nam-2015Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC và đã được sửa đổi tại Điều 3, Khoản 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC như sau: "Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới." Do việc nộp mẫu 06/GTGT của một số doanh nghiệp chậm hơn so với thời hạn quy định nên Tổng cục thuế đã Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015.

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 5593 /TCT-KK V/v thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường họp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải gửi mẫu 06/GTGT, Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn có cơ sở kinh doanh chưa kịp gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương chấp nhận đối với các cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thực hiện nộp mẫu 06/GTGT theo đúng thời hạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Tải nội dung công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015 tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thực tập kế toán tại Hà Nội năm 2016

Thực tập kế toán tại Hà Nội năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo