Cách tính thời gian đóng bảo hiểm khi có hai sổ bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2015 5 phút đọc

Với những người lao động khi chuyển công tác hoặc làm việc tại nhiều nơi thì có hai sổ Bảo hiểm xã hội thì thời gian người lao động được tính là đón bảo hiểm có bao gồm thời gian trên cả hai cuốn sổ hay chỉ được tính trên một sổ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính thời gian đóng bảo hiểm khi có hai sổ bảo hiểm

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm khi có hai sổ bảo hiểm Cách tính thời gian đóng bảo hiểm khi có hai sổ bảo hiểm

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 63 Quyết định 1111 của Bảo hiểm Việt Nam

1. Một người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng Bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thu hồi tất cả các sổ Bảo hiểm xã hội, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng Bảo hiểm xã hội, BHTN của các sổ Bảo hiểm xã hội vào sổ mới. Số sổ Bảo hiểm xã hội cấp lại là số của sổ Bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng Bảo hiểm xã hội trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ Bảo hiểm xã hội để tiếp tục ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội, BHTN hoặc giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, BHTN. Các sổ Bảo hiểm xã hội còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ Bảo hiểm xã hội bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ Bảo hiểm xã hội đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ Bảo hiểm xã hội, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội đã chi trả trước đó (nếu có).

Theo đó, với trường hợp sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động mà không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm sẽ hoàn chỉnh và tính vào thời một quyển sổ mới để cấp lại cho người lao động

Trường hợp, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm trùng nhau giữa hai quyển sổ thì sẽ chọn một quyển sổ để tiếp tục ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hôi: Người lao động được giữ lại một quyển sổ và quyển còn lại sẽ được cơ quan bảo hiểm thu hồi và thời gian tính bảo hiểm sẽ bỏ đi phần thời gian trùng trên hai sổ

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Có được hưởng chế độ tiền ốm đau khi khám bệnh trái tuyến

Có được hưởng chế độ tiền ốm đau khi khám bệnh trái tuyến

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo