Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 10 phút đọc

Ngày 16 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 593/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội. vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 593/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35974/CT-TTrl ngày 11/6/2015, công văn số 79080/CT-TTrl ngày 10/12/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế đối vói Công ty TNHH HDV du lịch Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế như sau:

1. Về việc xác định tính hợp pháp của bộ chứng từ chi trả cho Google

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 1 Mục IV Phần c Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Trừ cảc khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chỉ thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chỉ có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

- Công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 3/2012 thanh toán tiên dịch vụ quảng cáo từ khóa Google qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân thì đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra nếu đáp ứng đủ các điều kiện tương tự như hướng dẫn tại công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 thì được chấp nhận là chi phí họp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về việc xác định chi phí khống chế theo quy định

Căn cứ quy định tại: Điều 117, khoản 1 Điều 118 và Điều 120 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

"Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 118. Quyền trung bày, giới thiệu hàng hỏa, dịch vụ

1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhảnh của thương nhân Việt Nam, Chi nhảnh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cỏ quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tồ chức hoặc thuê thương nhân kỉnh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hỏa, dịch vụ đê trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình.

Điều 120. Các hình thức trimg bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thê thao, văn hóa, nghệ thuật.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hỏa, dịch vụ.

4. Trình bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. ”

- Điểm 2.19 khoản 2 Mục IV Phần c Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; điểm 2.19 khoản 2 Điểu 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

2.19 Phân chi vượt quả 10% tong so chỉ được trừ, bao gồm: chỉ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi ho trợ tiếp thị, chỉ hễ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chỉ báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. ..

Các khoản chỉ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khổng che nêu trên không bao gồm:

Các khoản chỉ phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu cỏ) như: Chi phỉ nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vẩn, thu thập, phân tích và đảnh giả thông tin; chỉ phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phỉ thuê tư vân thực hiện công việc nghiên cứu, phát triến và ho trợ nghiên cứu. thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phấm và tố chức hội chợ triên lãm, thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phâm; chi phí thuê không gian đê trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phỉ vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phâm trung bày, giới thiệu

Căn cứ vào các quy định trên, liêu chi phí mua từ khoá Google của Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thuộc chi phí trưng bày, giới thiệu sản phâm theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và không thuộc chi phí quảng cáo bị khống chế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Tải Công văn 593/TCT-CS

Công văn 593/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 495/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Công văn 495/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo