Công văn 430/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 6 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 430/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 430/TCT-CS

Trả lời Công văn số 81937/CT-THNVDT ngày 22/12/2015 về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân quy định:

“Điều 2. Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân

Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân là những tài sản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhỉệm vụ quốc phòng, an ninh, gồm:

  1. Danh mục cụ thế tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng do Bộ tritởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định. ”
  • Tại Khoản 13, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ quy định:

“13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. ”

  • Tại Khoản 13, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phỉ trước bạ

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phỉ trước bạ theo quỵ định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chỉnh phủ về lệ phỉ trước bạ được quy định cụ thế như sau:

Nhà, đất, tài sản đặc hiệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật như:

Các loại nhà, đất chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

Tàu thuỷ, thuyền, ôtô, xe gắn mảy thuộc danh mục tài sản đặc biệt hoặc tài sản chuyên dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp giấy đăng kỷ phương tiện. ”

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường họp Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân (Trung tâm) thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân được Bộ Công an cho phép mua 03 xe ôtô để phục vụ công tác sản xuất tin bài theo Quyết định số 6002/QĐ-BCA-H43 ngày 23/10/2015 và được Bộ Công an cấp Biển kiểm soát xe cơ giới thì khi Trung tâm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì 03 xe ôtô nêu trên thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.//

Tải Công văn 430/TCT-CS

Công văn 430/TCT-CS tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 427/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Công văn 427/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo