Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/02/2016 10 phút đọc

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 532/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 532/TCT-CS

Trả lời Công văn số 3133/CT-QLĐ ngày 30/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trái thẩm quyền có diện tích đất thay đổi do đo lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đât, quy định: “5. Trường hợp cỏ sự chênh lệch diện tích giữa so liệu đo đạc thực tê với sô liệu ghi trên giây tờ quy định tại Điêu 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã câp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đoi so với ranh giới thửa đất tại thời điếm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh châp vớỉ những người sử dụng đất liền kề thì khỉ cấp hoặc cấp đối Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gan liền với đất diện tích đât được xác định theo sổ liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiên sử dụng đất đôi với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. ...

- Tại điểm b, khoản 1, Điều 8. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thấm quyền trước ngày 01/7/2004 quy định: “7. Trường hợp sử dụng đât có nhà ở on định, khỉ được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận thì thu tiên sử dụng đất như sau:

...b') Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đê được sử dụng đất; thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai 1993 thì không thu tiền sử dụng đất

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai 1993 thì sổ tiền đã nộp được quy đôi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đât tại thời điếm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiên sử dụng đât theo chính sách và giả đất tại thời điếm có quyết định công nhận quyên sử dụng đât của cơ quan nhà nước cổ thấm quyền.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở của hộ gia đình có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 được xác định từng trường hợp như sau:

- Đôi với hộ gia đình ông Hoàng Văn Yường có hộ khâu tại địa phương xã trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hộ gia đình ông đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Huấn vào ngày 15/6/2002. Đất của ông Huấn được UBDN xã Thái Phúc cấp trái thẩm quyền, với diện tích là 37,5m2 và đã nộp tiền sử dụng đất vần ngân sách xã là 1.500.000 đồng theo Phiếu thu số 25 ngàỵ 21/3/1995 của UBND xã Thái Phúc. Tại Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất ngày 5/7/2015, phiếu chuyển thông tin địa chính xác định diện tích đất đo đạc thức tế là 41,2 m2 (tăng 3,7m2) là do sai số đo đạc, ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp với các hộ liền kề, phù hợp với quy hoạch và đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ở cho ông Vường, với diện tích đất 41,2 m2. ’

Nếu số tiền 1.500.000 đồng đã nộp vào ngân sách xã theo đúng mức thu do UBND tỉnh Thái Bình quy định tại thời điểm nộp tiền thì không thu tiền sử dụng đất, kể cả diện tích đất 3,7m2 tăng thêm, phù họp với phương án 2 theo đề nghị của Cục Thuế.

- Đối với hộ gia đình ông Trương Thế Thặng đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bố đẻ là Trương Thế Đẳng (mất năm 2012). Đất của ông Đẳng được UNBD xã Thái Hưng giao trái thẩm quyền, với diện tích là 125m 2 và ông Đẳng đã nộp một phần tiền sử dụng đất là 14.500.000 đồng theo Phiếu thu ngày 08/10/1999 của UBND xã Thái Hưng.

Ông Thặng đã làm nhà ở ổn định từ năm 2000, có hộ khẩu tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tại Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất ngày 27/8/2015, Phiếu chuyển thông tin địa chính xác định diện tích đất đo đạc thức tế là 120,4 m2 (giảm 4,6 m2 so với Biên bản giao đất làm nhà ở năm 1999) là do sai số đo đạc, ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp với các hộ liền kề, phù họp với quy hoạch và đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Thặng, với diện tích đất 120,4 m2.

Nếu số tiền 14.500.000 đồng đã nộp vào ngân sách xã theo đúng mức thu do UBND tỉnh Thái Bình quy định tại thời điểm nộp tiền, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì quy đổi diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp tiền. Nêu diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất quy đổi lớn hơn diện tích 120,4 m2 đo đạc thực tế thì không phải nộp tiền sử dụng đất, phù hợp với phương án 2 theo đề nghị của Cục Thuế.

Tải Công văn 532/TCT-CS

Công văn 532/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 596/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đẩt

Công văn 596/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đẩt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo