Công văn 406/TCT-KK về hoàn bù trừ thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/02/2016 8 phút đọc

Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 406/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Tiền Giang vấn đề vướng mắc về hoàn bù trừ thuế GTGT để nộp thuế TNDN khi chưa phát sinh khoản nợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 406/TCT-KK

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/CT-KTT ngày 06/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi vướng mắc khi thực hiện thủ tục hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chưa phát sinh khoản nợ. về vấn đề này, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Điểm b, khoản 7, điều 12: “b) Quyết toán thuế: Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, sổ thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng sổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi sổ đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

+ Khoản 2 điều 26: “...Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tỉnh thuế hoặc thời hạn ghi trên thông báo, quyêt định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thấm quyền khác...

+ Điểm đ khoản 3 điều 58: “Căn cứ vào sổ thuế người nộp thuế được hoàn, sô thuế còn nợ, thủ trưởng cơ quan thuê các cấp thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

- Ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

- Ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu sổ 02/QĐHT han hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế theo hô sơ hoàn thuê và còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiên phạt của các loại thuê khác.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế: + Khoản 2 điều 16: “...2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sình, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điếm có quyêt định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyến đoi loại hình doanh nghiệp; giải thế; chấm dứt hoạt động.... ”

+ Điều 17: “Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp sổ thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quỷ tiếp theo quỷ phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tỉnh hàng quý.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty TNHH MTV CBTP XK Yạn Đức Tiền Giang không phải kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý mà chỉ phải khai quyết toán năm. Tuy nhiên, hiện tại chưa đên thòi hạn Công ty phải nộp tờ khai quyêt toán thuế TNDN năm 2015 cho cơ quan thuế nên thực tế khoản phải nộp thuế TNDN năm 2015 của Công ty TNHH MTV CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang chưa tồn tại.

Vì vậy, nếu khoản thuế Công ty TNHH MTV CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang đề nghị hoàn thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định hiện hành thì Cục Thuế Ban hành Quyết định hoàn thuế, không ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước để bù trừ cho khoản phải nộp thuế TNDN năm 2015 của Công ty.

Đối với khoản thuế TNDN năm 2015, bao gồm: khoản thuế TNDN phải tạm nộp hàng quý và khoản phát sinh còn phải nộp theo quyết toán năm, Công ty có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào Ngân sách Nhầ nước. Trường họp chậm nộp tiền thuế, Công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tải Công văn 406/TCT-KK

Công văn 406/TCT-KK Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 430/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Công văn 430/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo