Công văn 5515/TCT-CS về ấn định thuế

haivtca Tác giả haivtca 28/10/2015 4 phút đọc

Công văn 5515/TCT-CS về ấn định thuế đối với kinh doanh xe hai bánh gắn máy của Tổng cục Thuế ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2015 gửi cục thuế tỉnh Đắk Nông. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ toàn văn Công văn 5515/TCT-CS như sau:

Công văn 5515/TCT-CS

Kính gửi cục thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2673/CT - THNVDT ngày 11/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về ấn định thuế đối với kinh doanh xe hai bánh gắn máy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 71/2010/TT - BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung nhưng về nguyên tắc ấn định thuế không thay đổi.

Tại Điều 7 Thông tư số 71/2010/TT - BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định:

“Tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 2% theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp"

Thông tư số 71/2010/TT - BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường đang có hiệu lực thi hành. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2010/TT - BTC nêu trên của Bộ Tài chính, các văn bản pháp quy về thuế TNDN hiện hành và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tải về nội dung Công văn 5515/TCT-CS về ấn định thuế tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 4459/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4459/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo