Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/02/2016 5 phút đọc

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 535/TCT-CS gửi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vấn đề vướng mắc vềchính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 535/TCT-CS

Ngày 20/11/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/BGM của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vàng thỏi được bán trong nước, về nội dung này, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: ‘

Căn cứ quỵ định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ vê quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ quy định tại khoản 22 Điều 5, Điều 8 và khoản 11 Điều 11 Luật thuế GTGT họp nhât năm 2013 quy định vê đối tượng không chịu thuế, về thuế suất 0% và về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng;

Căn cứ nội dung trả lời tại công văn số 17187/BTC-TCT ngày 17/12/2010 của Bô Tài chính.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác, thăm dò, chế biến vàng (tĩnh luyện vàng) theo quy định cua Luật thuê GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Sản phẩm vàng thỏi doré là sản phẩm cuối cùng của nhà máy chế biến vàng Bồng Miêu đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là tài nguyên khoáng sản đã qua che bien thanh sản phâm khác thì khi xuât khâu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán trong nước thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%?

Kien nghị của Công ty vê việc áp dụng thuê suât thuế GTGT 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước là trái với quy định của Luật thuế GTGT vì thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng xuất khẩu, không áp dụng đối với hàng hóa bán trong nước.

Tải Công văn 535/TCT-CS

Công văn 535/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo