Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 7 phút đọc

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 536/TCT-CS gửi Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 536/TCT-CS

Trả lời công văn số 9657/CT-TTra4 ngày 26/10/2015 của Cục Thuế TP.HỒ Chí Minh về vướng mắc về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, điểm 10 mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

- Điếm 6: “Dịch vụ cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyến; mảy móc, thiết bị vv... là giả cho thuê chưa có thuê. Trường hợp cho thuê theo hình thức thu tiền từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính trên số tiên thu từng kỳ hoặc thu trước, bao gồm cả khoản thu trước, bao gồm cả khoản thu dưới hình thức khác như thu tiền đế hoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp nhà cho thuê theo yêu câu của bên cho thuê.

- Điểm 10: “10- Đổi với cơ sở hạ tầng kỹ thuật do các cơ sở kỉnh doanh được Nhà nước giao đất xây dựng đế chưyến nhượng gắn với chuyên quyên sử dụng đất thì giả tính thuế GTGT là giá thực tế chuyến nhượng cơ sở hạ tâng cùng với chuyến quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT, trừ tiên sử dụng đât phải nộp vào NSNN theo giá do UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương quy định tại thời điếm giao đất. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thâm quyên bản đấu giả quyển sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai, sau đó cơ sở kinh doanh trúng đấu giả đất xây dựng nhà, cơ sở hạ tâng đê bản thì giá tỉnh thuế GTGT là giá thực tế chuyên nhượng nhà, cơ sở hạ tầng củng với chuyến quyên sử dụng đất trừ (-) giá trúng đấu giá quyên sử dụng đất.

Đối với cơ sở hạ tầng do cơ sở kỉnh doanh được Nhà nước cho thuê đất đế đầu tư cho thuê trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tê khác theo quy định của Chỉnh phủ đế cho thuê lại là giá cho thuê chưa cổ thuê GTGT, trừ giá thuê đất phải nộp NSNN. .. ”

Tại điểm 1.4, điểm 1.8 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

Điểm 1.4: “Đổi với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyến, mảy móc, thiêt bị là so tiền cho thuê chưa có thuế GTGT. ”

- Điểm 1.8: “Đối với cơ sở kỉnh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tâng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước.

Vỉ dụ 11: Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m2 đất trong thời gian 50 năm đê xây dựng hạ tâng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đât là 300.000 đông/m2/năm. Sau khi đâu tư hạ tầng, Công ty Y cho Công ty z thuê 5.000 m2 trong 20 năm để xây dựng nhà mảy sản xuất, giá thuê đất chưa có thuế GTGT (chưa kế phí tiện ích công cộng) là 800.000 đồng/m2/năm. Công ty z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.

Giá tính thuế GTGT đổi với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một năm đổi với Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y cho Công ty z thuê là: (5.000 m2 X 800.000 đồng) - (5.000 m2 X 300.000 đồng) X 01 năm = 2.500.000.000 đồng.

Thuế GTGT là: 2.500.000.000 đ X 10% - 250.000.000 đồng.

Tải Công văn 536/TCT-CS

Công văn 536/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo