Công văn 4390/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/10/2015 3 phút đọc

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4390/TCT-KK trả lời Hanosimex về vấn đề vướng mắc về kê khai, hoàn thuê giâ tri gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4390/TCT-KK

Nội dung Công văn 4390/TCT-KK

Công ty cô phân Dêt Hà Dông Hanosimex

Trâ lai Công van sô 85/KTTC/DHD ngày 10/9/2015 cüa Công ty cô phân Dêt Hà Dông Hanosimex vircmg mâc vê viêc hoàn thué giâ tri gia tàng khi chuyên dia diêm. Vê viêc này, Tông eue Thuê cô y kiên nhu sau:

Cân eu Nghi dinh sô 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013 cüa Chinh phü dinh chi tiêt mot sô dieu cua Luât Quân lÿ thuê và Luât Sua dôi, bô sung mot sô dieu cûa Luât Quàn lÿ thuê;

Cân eu Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 cüa Bô Tài chinh hu'ông dân thi hành mot sô diêu cüa Luât Quân lÿ thuê; Luât sua dôi, bô sung mot sô diêu cüa Luât Quàn lÿ thuê và Nghi dinh so 83/2013/ND-CP ngày 22 thâng 7 nam 2013 cûa Chinh phü :

Cân cü câc quy dinh và hướng dân nêu trên, trường hơp Công ty cô phân Dêt Hà Dông Hanosimex cô su thay dôi tru sa dân dên thay dôi cü quan quân lÿ truc tiêp tir Cuc Thuê TP Hà Nôi sang Cuc Thuê tinh Hà Nam; sau khi thay dôi tru so, Công ty côn cô sô thuê giâ tri gia tàng chua khâu trù hêt tai Cuc Thuê TP Hà Nôi thi Công ty de nghi hoàn thuê giâ tri gia tàng chua khâu trù nêu thuôc diên hoàn thuê theo quy dinh hoâc dê nghi Cuc Thuê TP Hà Nôi xâc nhân sô tien thuê giâ tri gia tàng chua khâu trù hêt dê làm càn cù tiêp tue thuc hiên kê khai, khâu trù tai Cuc Thuê tinh Hà Nam theo quy định.

Tải Công văn 4390/TCT-KK

Công văn 4390/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4384/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4384/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo