Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/02/2016 7 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 435/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 435/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiên như sau:

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định:

“2. ...Các trường hợp kê khai thuê thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tìmg lần phát sinh đối với hoạt động chuyên nhượng bât động sản áp dụng đôi với doanh nghiệp không cỏ chức năng kinh doanh bât động sản và doanh nghiệp cỏ chức năng kỉnh doanh bất động sản nếu có nhu cần....

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuê thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyên nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuê tại cơ quan thuê quản ỉỷ trực tiêp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp cố trụ sở chỉnh tại tỉnh, thành phô này nhưng có hoạt động chuyến nhượng bât động sản tại tỉnh, thành phổ khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chỉ cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuê nơi phát sinh hoạt động chuyến nhượng bât động sản quyết định.

c) Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuê thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quỷ theo quy định. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyên nhượng bất động sản là doanh nghiệp cổ chức năng kỉnh doanh bât động sản.

Kêt thúc năm tính thuê, doanh nghiệp làm thủ tục quyêt toán thuê thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyên nhượng bât động sản đã tạm nộp thuê thu nhập doanh nghiệp theo quỷ hoặc theo tìmg lân phát sinh. ” Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định:

"Điền 17. Bổ sung Điền 12a, Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quỷ và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quỷ chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quỷ tiếp theo quỷ phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quỷ... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015, cụ thể như sau: trong trường hẹyp cụ thế do Cục Thuế báo cáo, bên chuyến nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì tại hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất không yêu cầu có Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./

Tải Công văn 435/TCT-CS

Công văn 435/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 432/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất

Công văn 432/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo